Teen Eco Calc

Recalc!

Kvalitet vazduha

Reciklaža u školi

Odredite mesto u vašoj školi koje je praktično i na koje možete smestiti kante za odvojeno prikupljanje otpada.
Neka to bude mesto koje je svima dostupno i u blizini učionica, tako da svako može tamo odložiti otpad.
Kontaktirajte lokalno komunalno preduzeće koje se bavi odnošenjem otpada, kako bi ste obezbedili odgovarajuće posude.
Otpad ne nastaje samo u učionicama! Da bi sistem odvojenog prikupljanja otpada dobro funkcionisao, uključite sve spoljašnje površine i unutrašnje prostorije (npr. kancelarije, zbornica, kuhinja i igralište) u sistem.
Osnovne škole, u proseku, stvaraju 45 kg otpada po osobi u toku školske godine, a srednje škole 22 kg.
Većinom taj otpad spada u četiri kategorije: bio otpad, papir, limenke i plastična ambalaža.
Ovi podaci koriste da organizujete set kanti po vrsti i količini otpada za reciklažu koji najviše odgovara potrebama vaše škole.
Svi mogu doprineti da reciklaža bude uspešna. Uključivanjem svih učenika i osoblja škole u uspostavljanje sistema reciklaže je od ključne važnosti.
Spremačice i domari bi trebalo da osiguraju da sav materijal koji može da se reciklira bude odvojen, prikupljen i odložen u odgovarajući kontejner. Potrebno je da administracija redukuje kancelarijski otpad na mestu nastanka (štampani materijal i stari papir).
Učenici odvajaju otpad u odgovarajuće kante i moraju biti uključeni u sprovođenje šeme sa nastavnicima i predstavnicima razreda.
Roditelji pomažu, prema mogućnostima, u priklupljanju sredstava namenjenih za reciklažu i daju podršku dodatnim aktivnostima.
Postavite u školi: informativne plakate i postere, uputstva za recikliranje i lokacije mesta za recikliranje i prikupljanje otpada, kako bi bili vidljivi i stimulisali svakoga da odvaja otpad. Takođe, nalepnice na kantama podstiču ljude da recikliraju.
'SADA i OVDE'

'RE TIP'

#Od 5 upotrebljenih PET boca od 2 litra reciklažom se može dobiti majica XL veličine!

Registruj!

ECO vesti

© 2020 Gimnazija u Lazarevcu